יום 10 - The Stars Align

קישור לחידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/10

פיתרון בשפת רובי:

class Point
 attr_accessor :x, :y, :vx, :vy
 def initialize(line)
  @x, @y, @vx, @vy = 
   line.
   scan(/position=<\s*([-\d]+),\s*([-\d]+)>\s*velocity=<\s*([-\d]+),\s*([-\d]+)>/).
   flatten.
   map(&:to_i)
 end

 def to_s
  "position=< #{x}, #{y}> velocity=< #{vx}, #{vy}>"  
 end

 def move
  @x += @vx
  @y += @vy
 end
end

class Canvas
 attr_reader :part2
 def initialize
  @points = []
  @index = nil
  @part2 = 0
 end

 def top
  @points.min_by {|point| point.y }.y
 end

 def left
  @points.min_by {|point| point.x }.x
 end

 def <<(point)
  @index = nil
  @points << point
  self
 end

 def looks_like_letter?
  top, bottom = @points.minmax {|p1, p2| p1.y <=> p2.y }
  return false unless (top.y - bottom.y).abs < 10

  # left, right = @points.minmax {|p1, p2| p1.x <=> p2.x }
  # return false unless (right.x - left.x).abs < 50

  @points.any? do |point|
   index.key?([point.x, point.y + 1]) &&
   index.key?([point.x, point.y + 2]) &&
   index.key?([point.x, point.y + 3]) &&
   index.key?([point.x, point.y + 4])
  end
 end

 def move
  @index = nil
  @points.each(&:move)
  @part2 += 1
 end

 def index
  @index ||= @points.reduce({}) do |acc, val|
   acc.update({ [val.x, val.y] => true })
  end
 end

 def paint(x, y, width, height)
  y.upto(y + height) do |row|
   x.upto(x + width) do |col|
    # print " [#{col}, #{row}] "
    print index[[col, row]] ? '#' : '.'
   end
   puts
  end
 end
end

canvas = ARGF.reduce(Canvas.new) do |state, line|
 state << Point.new(line)
end


while !canvas.looks_like_letter?
 canvas.move
end

top = canvas.top
left = canvas.left
canvas.paint(left, top, 60, 20)
puts canvas.part2

הטריק היה גובה וברגע שהבנתי את זה שאר הקוד רץ.

ומי שעוקבים אחרי הקטגוריה הזאת שמתם לב שדילגתי על החידה של אתמול… הסיבה היא חופשת חנוכה בגן אבל אל דאגה עוד נחזור אליו. מוזמנים להקדים אותי ולפרסם את הפיתרון שלכם ליום 9 או לחכות