יום 11 - Chronal Charge

קישור לחידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/11

פיתרון בשפת רובי:

require 'thread/pool'

GRID_SERIAL_NUMBER = ARGV[0]&.to_i || 1955

class FuelCell
 attr_accessor :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
  @sums = {}
 end

 def print_square(grid, size)
  y.upto(y + size - 1) do |yy|
   x.upto(x + size - 1) do |xx|
    next unless grid.key?([xx, yy])
    print " #{grid[[xx, yy]].power} "
   end
   puts
  end
 end

 def sum_square(grid, size)
  return @sums[size] if @sums[size]

  @sums[size] = 0
  y.upto(y + size - 1) do |yy|
   x.upto(x + size - 1) do |xx|
    next unless grid.key?([xx, yy])
    @sums[size] += grid[[xx, yy]].power    
   end
  end

  @sums[size]
 end

 def power
  return @power unless @power.nil?

  rack_id = x + 10
  @power = rack_id * y
  @power += GRID_SERIAL_NUMBER
  @power *= rack_id
  @power = (power / 100) % 10
  @power -= 5
 end

 def to_s
  "#{x},#{y} [#{power}]"
 end
end

class Window
 attr_accessor :grid, :x, :y, :size, :sum_cols

 def initialize(grid, x, y, size)
  @grid, @x, @y, @size = grid, x, y, size
  @sum_cols = {}
 end

 def sums
  Enumerator.new do |yielder|
   loop do
    if @x + size >= 300
     @y += 1
     @x = 1
     @sum_cols = @sum_cols.map do |col, v|
      [x, v - grid[[col, @y - 1]].power]
     end.to_h
    end

    if @y + size >= 300
     break
    end
    yielder.yield [@x, @y, size, sum]
    @x += 1
   end
  end
 end

 def sum
  (x..(x + size - 1)).reduce(0) {|acc, x| acc + sum_col(x) }
 end

 def sum_col(col)
  return @sum_cols[col] if @sum_cols.key?(col)

  @sum_cols[col] = (y..(y + size - 1)).
   map    {|y| grid[[col, y]] }.
   reduce(0) {|acc, cell| acc + cell.power }
 end
end

class FuelGrid
 attr_reader :grid
 def initialize
  @grid = {}
  1.upto(300) do |y|
   1.upto(300) do |x|
    @grid[[x, y]] = FuelCell.new(x, y)
   end
  end
 end

 def max(size)
  cell = @grid.max_by {|k, v| v.sum_square(grid, size) }[1]
  res = cell.sum_square(grid, size)
  "#{cell} / #{res}"
 end
end

pool = Thread.pool(4)

grid = FuelGrid.new

(1..300).each do |size|
 pool.process do
  w = Window.new(grid.grid, 1, 1, size)
  puts w.sums.max_by {|x, y, size, sum| sum }.inspect
 end
end
pool.shutdown

כשישבתי בלילה השבוע על התרגיל הזה היתה לי הרגשה שהכל מתחבר והנה תכף מגיעים לסוף, אבל אז הרצתי וגיליתי שהעניין יותר מסובך ממה שנראה במבט ראשון. לקח עוד כמה ימים עד שהיה לי זמן לחזור לזה ולנסות שוב. הפיתרון בגדול משתמש בטכניקה שנקראת חלון צף ואפשר לקרוא עליה קצת כאן:

הי!
לקראת האתגר של השנה פתרתי עוד כמה חידות אחרי שנטשתי את המשחק שנגמר לי הזמן בשנה שעברה. הנה הפתרון שלי לחידה 11, שמשתמש ב- https://en.wikipedia.org/wiki/Summed-area_table

import numpy as np


def power_level(serial: int) -> np.ndarray:
  v = np.arange(300) + 1
  rack_id = v + 10
  return ((np.multiply.outer(v, rack_id) + serial) * rack_id) // 100 % 10 - 5


def power_level_sumtable(serial: int) -> np.ndarray:
  # https://en.wikipedia.org/wiki/Summed-area_table
  a = power_level(serial)
  return np.cumsum(np.cumsum(a, axis=0), axis=1)


def highest_sum(t: np.ndarray, i: int):
  sums = t[i:, i:] - t[:-i, i:] - t[i:, :-i] + t[:-i, :-i]
  y, x = np.unravel_index(np.argmax(sums), sums.shape)
  return sums[y, x], x + 2, y + 2


def part1(serial):
  t = power_level_sumtable(serial)
  return highest_sum(t, 3)


def part2(serial=9798):
  t = power_level_sumtable(serial)
  return max((highest_sum(t, i), i) for i in range(1, 300))


for x, y, serial, level in [
  (3, 5, 8, 4),
  (122, 79, 57, -5),
  (217, 196, 39, 0),
  (101, 153, 71, 4),
]:
  a = power_level(serial)
  assert a[y - 1, x - 1] == level, a[y - 1, x - 1]

# part 1
assert part1(18) == (29, 33, 45)
assert part1(42) == (30, 21, 61)
print(part1(9798)) # (29, 44, 37)

# part 2
result = part2(18)
assert result == ((113, 90, 269), 16), result
result = part2(42)
assert result == ((119, 232, 251), 12), result
print(part2(9798)) # ((121, 235, 87), 13)

אודי

לייק 1

אני פותר את הדברים האלה עכשיו עם קלוז׳ר… ואוי איך חסר לי NumPy