יום 12 - Subterranean Sustainability

טוב רשמית אני בדיליי אבל אין מה לעשות חודש שלם לפתור חידות יום אחרי יום זה קשה. בכל מקרה זה כיף אז ממשיכים גם אם קצת אחרי כולם.

קישור לחידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/12

פיתרון בשפת רובי:

class Garden
 # initial state: #..#.#..##......###...###
 attr_accessor :gen
 def initialize(initial_state)
  @ruleset = {}
  @flowers = {}
  @flowers.default = '.'
  @gen = 0

  @flowers[-2] = Flower.new(-2, @ruleset, false)
  @flowers[-1] = Flower.new(-1, @ruleset, false)
  initial_state.each_char.each_with_index do |char, index|
   @flowers[index] = Flower.new(index, @ruleset, char == '#')
  end
  last = initial_state.length

  @flowers[last] = Flower.new(last, @ruleset, false)
  @flowers[last + 1] = Flower.new(last + 1, @ruleset, false)
 end

 def sum_indexes_with_plants
  @flowers.select {|idx, plant| plant.state }.keys.reduce(0, :+)
 end

 # rule: ..##. => .
 def add_rule(rule)
  key, result = rule.split(/\s*=>\s*/)
  @ruleset[key] = result == '#' ? true : false
 end

 def set_neighbors
  @flowers.each do |index, flower|
   flower.l2 = @flowers[index - 2]
   flower.l1 = @flowers[index - 1]
   flower.r1 = @flowers[index + 1]
   flower.r2 = @flowers[index + 2]
  end
 end

 def nextgen
  @flowers.each { |i, f| f.update }
  @flowers.each { |i, f| f.finish_update }

  first, last = @flowers.keys.minmax
  if @flowers[first].state || @flowers[first + 1].state
   @flowers[first - 2] = Flower.new(@flowers[first].id - 2, @ruleset, false)
   @flowers[first - 1] = Flower.new(@flowers[first].id - 1, @ruleset, false)
  end

  if @flowers[last].state || @flowers[last - 1].state
   @flowers[last + 1] = Flower.new(@flowers[last].id + 1, @ruleset, false)
   @flowers[last + 2] = Flower.new(@flowers[last].id + 2, @ruleset, false)
  end

  set_neighbors
  @gen += 1
 end

 def to_s
  minkey, maxkey = @flowers.keys.minmax
  "%2d %s [%d,%d]" % [@gen, @flowers.sort_by {|k, v| k }.map {|i, f| f.to_s }.join(''), minkey, maxkey ]
 end
end

class Flower
 attr_accessor :state, :l2, :l1, :r1, :r2, :next_state, :ruleset, :id

 def initialize(id, ruleset, state)
  @ruleset = ruleset
  self.state = state
  @id = id
 end

 def to_s
  state ? '#' : '.'
 end

 def update
  key = "#{l2}#{l1}#{self}#{r1}#{r2}".rjust(5, '.')
  if ruleset.key?(key)
   self.next_state = ruleset[key]
  else
   self.next_state = false
  end
 end

 def finish_update
  self.state = next_state
 end
end

garden = nil
ARGF.each_line do |line|
 line = line.chomp
 if line =~ /initial state:/
  garden = Garden.new(line.match(/initial state: ([#.]+)$/)[1])
 elsif line =~ /#/
  garden.add_rule(line)
 end 
end

garden.set_neighbors

200.times do |i|
 prev_result = garden.sum_indexes_with_plants
 garden.nextgen
 diff = garden.sum_indexes_with_plants - prev_result
 # Turns out the diff between numbers is the same after ~100 rounds
 # for me it was 73
 puts "#{garden.gen} - #{garden.sum_indexes_with_plants} [#{diff}]"
end

puts (50_000_000_000 - 200) * 73 + garden.sum_indexes_with_plants