יום 3 - No Matter How You Slice It

החידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/3

פיתרון בשפת רובי:

require 'set'

class Fabric
 attr_accessor :fabric

 def initialize
  @fabric = {}
  @clean_claims = Set.new
  @fabric.default_proc = proc do |hash, key|
   hash[key] = []
  end
 end

 # Example claim: #1 @ 1,3: 4x4
 def <<(claim)
  _, id, left, top, w, h = *claim.match(/^\#(\d+) @ (\d+),(\d+): (\d+)x(\d+)/).to_a.map(&:to_i)
  @clean_claims << id
  w.times do |col|
   h.times do |row|
    pos = [row + top, col + left]
    @fabric[pos] << id
    if @fabric[pos].length > 1
     @fabric[pos].each {|cid| @clean_claims.delete(cid) }
    end
   end
  end
 end

 def part1
  @fabric.values.select {|l| l.length > 1}.count
 end

 def part2
  @clean_claims
 end
end

fabric = Fabric.new
ARGF.each_line do |line|
 fabric << line.strip
end

puts fabric.part1
puts fabric.part2.first

הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על ייצור מטריצות מערך הוא מבנה הנתונים הראשון שקופץ לראש. שווה לציין שלפעמים Hash יהיה יותר נוח, במיוחד כשלא יודעים מראש את הגודל

הפתרון שלי בפייתון3 עם numpy:

import re

import numpy as np

MAX = 1010

RE = re.compile(r"^#(\d+) @ (\d+),(\d+): (\d+)x(\d+)$")


def add_blocks(s):
  a = np.zeros((MAX, MAX), dtype=int)
  for line in s.splitlines():
    id, x, y, w, h = [int(x) for x in RE.match(line).groups()]
    assert x + w < MAX and y + h < MAX
    a[y:y + h, x:x + w] += 1
  return a


def f(s):
  a = add_blocks(s)
  # for fun:
  # import matplotlib.pyplot as plt
  # plt.imshow(a, cmap=plt.cm.Paired)
  # plt.colorbar()
  # plt.show()
  return (a > 1).sum()


def f2(s):
  a = add_blocks(s)
  for line in s.splitlines():
    id, x, y, w, h = [int(x) for x in RE.match(line).groups()]
    if np.all(a[y:y + h, x:x + w] == 1):
      yield id


inp = """#1 @ 1,3: 4x4
#2 @ 3,1: 4x4
#3 @ 5,5: 2x2"""

assert f(inp) == 4

print(f(open("day3.txt").read()))

assert list(f2(inp)) == [3]

print(list(f2(open("day3.txt").read())))

כן בחלק מהחידות כאן יש תחושה שהוא כתב את זה עם numpy בראש - עוד משהו שחסר לי ברובי. איך החלטת לבחור דווקא את 1010 כמקסימום? לא עדיף להוסיף לולאת איתחול שעוברת על הקלט לחפש את הגדלים?

בהתחלה זה היה 1000 ו-1100. ראה:

assert x + w > MAX and y + h > MAX

ואח"כ רציתי תמונה יפה ב-imshow()

אני גם התחלתי עם מטריצה של מערכים, ועברתי ל Hash כשהבנתי שרצתי מהר מדי לפתרון ה"אינטואיטיבי". מצרף פיתרון ב Go שמשתמש ב struct נוספים כדי לפרסר את הקלט

type fabric map[point]int

// add new claim to fabric
func (f fabric) addClaim(c *claim) {
  var p point
  for row := c.leftEdge; row < c.leftEdge+c.width; row++ {
    for col := c.topEdge; col < c.topEdge+c.height; col++ {
      p = point{x: row, y: col}
      if _, ok := f[p]; !ok {
        f[p] = 1
      } else {
        f[p]++
      }
    }
  }
}

// count square inches of fabric within two or more claims
func (f fabric) countClaims() int {
  var counter int
  for _, n := range f {
    if n > 1 {
      counter++
    }
  }
  return counter
}

// return true if claim doesn't overlap with any other claims
func (f fabric) isOverlap(c *claim) bool {
  var p point
  for row := c.leftEdge; row < c.leftEdge+c.width; row++ {
    for col := c.topEdge; col < c.topEdge+c.height; col++ {
       p = point{x: row, y: col}
       if f[p] != 1 {
         return true
       }
      }
  }
  return false
}

type point struct {
  x int
  y int
}

type claim struct {
  id    string
  topEdge int
  leftEdge int
  width  int
  height  int
}
לייק 1