יום 6 - Chronal Coordinates

קישור לחידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/6

פיתרון בשפת רובי:

class Item
 attr_accessor :owner, :x, :y

 def distance(ax, ay)
  (x - ax).abs + (y - ay).abs
 end

 def initialize(x, y, owner)
  self.x, self.y, self.owner = x, y, owner
 end

 def to_s
  "#{x}, #{y} [#{owner}]"
 end
end

class Matrix
 attr_accessor :top, :left, :bottom, :right, :data
 def initialize
  @bottom = -1
  @right = -1
  @left = Float::INFINITY
  @top = Float::INFINITY
  @phase = 0
 end

 def xy_in_game
  Enumerator.new do |yielder|
   (@right - @left).times do |x|
    (@bottom - @top).times do |y|
     yielder.yield x + @left, y + @top
    end
   end

  end
 end
end

$id = 'A'
matrix = Matrix.new

base = []

ARGF.each_line do |line|
 x, y = line.scan(/\d+/).map(&:to_i)
 base << Item.new(x, y, $id.dup)
 matrix.bottom = y if y > matrix.bottom
 matrix.right = x if x > matrix.right
 matrix.left = x if x < matrix.left
 matrix.top = y if y < matrix.top

 $id.next!
end

part1 = {}
part1.default = 0
matrix.xy_in_game.each do |x, y|
 closest_to = base.min_by(2) {|b| b.distance(x, y)}
 if closest_to[0].distance(x, y) != closest_to[1].distance(x, y)
  part1[closest_to[0].owner] += 1
 end
end
print "Part 1: ", part1.values.max, "\n"

part2 = 0
matrix.xy_in_game.each do |x, y|
 total_distance = base.map {|b| b.distance(x, y)}.sum
 if total_distance < 10_000
  part2 += 1
 end
end

print "Part 2: ", part2, "\n"

הפעם הקוד יצא ארוך, וזה גם התרגיל הראשון השנה שנתקעתי עליו. הבעיה כמובן היתה אני ולא התרגיל - וניסיונות שלי להיות חכם מדי בחלק הראשון במקום לחפש את הדרך הקלה. למרות שבסופו של דבר יצא ארוך יותר מהקודמים אני מרוצה מהפיתרון. אשמח לשמוע מה אתם עשיתם.

פיתרון שלי לחלק 2 בשפת Go (חלק 1 די דומה, אבל מכיוון שהקוד ארוך הסתפקתי בחלק השני)

// point on the grid with x, y coordinates
type point struct {
  x int
  y int
}

// distance between point p to point other by applying Manhattan distance calc
func (p point) distance(other point) int {
  return int(math.Abs(float64(p.x-other.x)) + math.Abs(float64(p.y-other.y)))
}

// grid has width and height (rows\cols) and collection of coordinates on the grid
type grid struct {
  width    int
  height   int
  coordinates map[point]int
}

// insert new point to grid
func (g *grid) insert(p point) {
  if p.x > g.width {
    g.width = p.x
  }
  if p.y > g.height {
    g.height = p.y
  }
   g.coordinates[p] = 0
}

// distanceToCoords return total distance from a point p to all coordiantes on the grid
func (g *grid) distanceToCoords(p point) int {
  var distance int
  for coordinate := range g.coordinates {
    distance += coordinate.distance(p)
   }
   return distance
}

// findRegion finds the size of the region in which all locations distance from grid coordinates < minDistance
func (g *grid) findRegion(minDistance int) int {
  var region int
  for row := 0; row <= g.width; row++ {
    for col := 0; col <= g.height; col++ {
      d := g.distanceToCoords(point{x: row, y: col})
      if d < minDistance {
         region++
      }
    }
  }
  return region
}