יום 8 - Memory Maneuver

קישור לחידה המקורית:
https://adventofcode.com/2018/day/8

פיתרון בשפת רובי:

$part1 = 0

class Metadata
 attr_reader :value

 def initialize(input)
  md = input.match(/^(\d+)/)
  @value = md[1].to_i
  $part1 += value
  input.slice!(0..md.end(0))
 end
end

class Node
 attr_accessor :header, :children

 def initialize(input)
  md = input.match(/^(\d+) (\d+)\s*/)
  input.slice!(0, md.end(0))
  self.header = []
  self.children = []
  _, @children_size, @header_size = *md.to_a.map(&:to_i)

  @children_size.times do
   @children << Node.new(input)   
  end

  @header_size.times do
   @header << Metadata.new(input)
  end
 end

 def value
  return header.map(&:value).sum if children.length == 0

  res = 0
  header.each do |entry|
   ref = entry.value - 1
   next if ref < 0
   next if ref >= children.length
   res += children[ref].value
  end

  res
 end
end

root = Node.new(ARGF.first)
puts root.value
# puts $part1

שימו לב לתבנית של ה Parser בבנאי של Node - כל אוביקט לוקח את מה שהוא צריך מה input ואז מוחק את מה שלקח. בצורה כזאת הילדים יכולים ״לתקשר״ אחד עם השני בעת הבניה שלהם, כל ילד ״מודיע״ דרך העבודה על המידע המשותף כמה מידע הוא לקח.

החיבור הזה יוצר מצד אחד קוד מאוד קצר אבל מצד שני עלול לגרום לבעיות אם ילד אחד לוקח יותר מידע ממה שהיה צריך כי קשה למצוא איפה הטעות.