קורס Front End למתכנתים שיעור תרגול תחביר שפת JavaScript


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/35/lessons/js-lab

זה הפתרון שלי לתרגיל 4 - מימוש ROT13:
מימשתי שתי אופציות (הראשונה בcomment) , הרעיון בהתחלה היה להגביל את המשתמש להכניס רק מחרוזת שניתן לקודד , לאחר מכן שיניתי את ההגדרה והפונקציה רצה על התווים שצריכים לקודד…

אשמח לקבל פידבק או רעיונות נוספים לייעול… תודה @ynonp על התרגילים המהנים

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <!-- <script>
    // VERSION 1 - accept only range of string
    const FIRST_DIGIT = "a"
    const LAST_DIGIT = "z"
    const first_digit_value = FIRST_DIGIT.charCodeAt()
    const last_digit_value = LAST_DIGIT.charCodeAt()
    let userStr = acceptOnlyString()
    alert(`${userStr} rot13 => ${rot13(userStr)}`)
    function rot13(str=""){
      let temp = str
      let result = ""
      while(temp){
        const digit = temp.substring(0,1)
        let encodedDigitValue = (digit.charCodeAt()+13)
        if(encodedDigitValue > last_digit_value){
          encodedDigitValue = first_digit_value + encodedDigitValue - last_digit_value - 1//add to first digit
        }
        const encodedDigit = String.fromCharCode(encodedDigitValue)
        console.log(`${digit} => ${encodedDigit}`)
        result += encodedDigit
        temp = temp.substring(1)
      }
      return result
    }
    function acceptOnlyString() {
      let user_select = ""
      const pattern = `^[${FIRST_DIGIT}-${LAST_DIGIT}]+$`
      while (!user_select || ! RegExp(pattern).test(user_select)) {
        user_select = prompt(`insert a string ${pattern} to decode`)
      }
      return user_select
    }
  </script> -->
  <script>
    // VERSION 2 - accept all string => modify only range
    const FIRST_DIGIT = "a"
    const LAST_DIGIT = "z"
    const first_digit_value = FIRST_DIGIT.charCodeAt()
    const last_digit_value = LAST_DIGIT.charCodeAt()
    let userStr = acceptAnyString()
    alert(`${userStr} rot13 => ${rot13(userStr)}`)
    function rot13(str = "") {
      let temp = str
      let result = ""
      while (temp) {
        const digit = temp.substring(0, 1)
        let encodedDigit = encodedDigit(digit,first_digit_value,last_digit_value)
        console.log(`${digit} => ${encodedDigit}`)
        result += encodedDigit
        temp = temp.substring(1)
      }
      return result
    }
    function encodedDigit(digit = "a", rangeStart, rangeEnd) {
      const digitValue = digit.charCodeAt()
      if(digitValue > rangeEnd || digitValue < rangeStart) return digit

      let encodedDigit = digit
      let encodedDigitValue = (digitValue + 13)
      if (encodedDigitValue > last_digit_value) {
        encodedDigitValue = first_digit_value + encodedDigitValue - last_digit_value - 1//add to first digit
      }
      encodedDigit = String.fromCharCode(encodedDigitValue)
      return encodedDigit
    }
    function acceptAnyString() {
      let user_select = ""
      while (!user_select) {
        user_select = prompt(`insert a string to decode`)
      }
      return user_select
    }
  </script>
</body>

</html>