יש לי קוד שעובר על קבצים ומחזיר פלט HTML לשרת node

1.אני רוצה לראות סיכום לפי סוג הקובץ בצורת טבלה.
2.אני רוצה לעצב את הפלטבצורה שתהיה נוחה יותר לקריאה(HTML בכל זאת)

מה ניתן לעשות(מצ"ב הקוד)?

import os
import tensorflow as tf
os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '-1'
import numpy as np
from keras.models import Model

from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from keras.models import load_model

class TestCovidNet:
def __init__(self):
  self.model = None

@staticmethod
def imagenet_preproc(x):
  x = x / 255.0
  x = x - [0.485, 0.456, 0.406]
  x = x / [0.229, 0.224, 0.225]
  return x

def test():
  test_data_path = "data/"
  input_size = 224
  batch_size = 1
  weights_path = "weights/"
  testcovidnet = TestCovidNet()
  test_datagen = ImageDataGenerator(horizontal_flip=True, preprocessing_function=testcovidnet.imagenet_preproc)
  test_generator = test_datagen.flow_from_directory(
    test_data_path,
    classes=['test'],
    target_size=(input_size, input_size),
    batch_size=batch_size,
    class_mode='categorical',
    shuffle=False)
  model = load_model(weights_path + 'model17.h5')
  model.layers.pop()
  predictions = model.predict_generator(test_generator, steps=len(test_generator), verbose=0)
  classes = list(np.argmax(predictions, axis=1))
  filenames = test_generator.filenames
  q='<header><nav> <h1 height="33" style="background-color:red;color:white">  <span style="border-style: ridge ">xcovid</span>  <span style="border-style:dotted"><a href="/data" style="color:#AADDFF">data</a></span></h1> </nav></header> <section>'    
  q=q+'<div><br>'
  answer = []
  for i in range(len(filenames)):
    q=q+' <div bgcolor="#FFFF22">'
    answer.append('<br>')
    q=q+str(filenames[i])
    if(predictions[i][2]>0.4):
      q=q+' <span COLOR="#ff1111">pneumonia</span></div>'
      #q=q+str(predictions[i][2])
    elif (predictions[i][1]>0.4):
      q=q+' - <pre color="#ff6600">covid19</pre>'
      #q=q+str(predictions[i][1])
    else:
      q=q+' - <pre color="#00ff44">normal</pre>'

#+str(predictions[i][0])
#q=q+predictions[i]
q=q+’’
return q

הי,

אני חושב שיהיה יותר קל להשתמש בספריית טמפלייטס קיימת של פייתון (נראה לי כתבתי לך את זה הרגע גם לגבי Node נכון? :)) למשל:

נשמע מעניין
אני אלמד את הספרייה הנ"ל