קורס JavaScript ES6/7/8 שיעור תרגול פירוק והרכבה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/es6/lessons/destructuring-lab

שלום,
מצרפת את הפתרונות שלי - אשמח להערות:
תרגילים 1 ו - 2:

 function printTimes(options) {
    // TODO - fill code (1 line) here
    const {text , times=5} = options;
    for (let i=0; i < times; i++) {
      console.log(`${String(i + 1).padStart(2, '0')} ${text}`);
    }
  }
  // print 'hello world' ten times:
  printTimes({ text: 'hello world', times: 10 });
  // print 'hello world' five times:
  printTimes({ text: 'hello world'});

תרגיל 3:

function printTimesFromWeirdDevelopersDownstairs(weirdOptions) {
    // TODO fill code (1 line) here
    const {text = weirdOptions.title , times} = weirdOptions;
    printTimes({ text, times });
  }

תרגיל 4:

  function fib(n) {
    if ((n == 0) || (n == 1)) {
      return 1;
    }
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
  }

  function timed(fn) {
    return (...arg)=>{
      const s0 = Date.now();
      fn(...arg);
      const s1 = Date.now();
      return `Took ${s1 - s0}ms`;
    }
  }

  const timedFib = timed(fib);
  console.log(timedFib(40));

תרגיל 5: arr1 לא משנה את ההתייחסות ו-arr2 מתייחס למערך חדש.

  let arr1 = copyArr1 = [10, 20, 30, 40];
  let arr2 = copyArr2 = [10, 20, 30, 40];

  arr1.push(50);
  arr2 = [...arr2, 50];
  
  console.log(arr1);
  console.log(arr2);

  console.log(arr1===copyArr1);
  console.log(arr2===copyArr2);
לייק 1

נראה מעולה לגבי תרגיל 4 נשמע לי יותר הגיוני שהפונקציה הפנימית תחזיר את התוצאה של fn במקום את הטקסט של כמה זמן זה לקח

לייק 1