אתגר php - מחשבון

מחשבון

עליכם לבנות קוד לפתרון מחרוזת תרגיל מתמטי.

 • התווים המורשים - מספרים שלמים, סימנים: + - * / ( חיבור, חיסור, כפל, חילוק).
 • מותר להכניס רווחים ביון התווים.
 • אם המחרוזת מכילה תווים אחרים תודפס הודעת שגיאה.
 • אסור להשתמש בפונקציות eval, create_function או regular expressions כמו preg_match_all או preg_replace.

לתצוגה של התרגיל ולקבצי עבודה עברו ללינק הבא: http://learn-php.me/index.php?task=14-calculator

לייק 1

פתרתי ב Elixir כי לא יודע php. (וגם כי תכל׳ס אין על אליקסיר לתרגילים כאלה):

defmodule Calc do

 def build([item]) do
  item
 end
 
 def build([a, op, b | tail]) do
  case op do
   "*" ->
    build([{&(&1 * &2), a, b} | tail])
   "/" ->
    build([{&(&1 / &2), a, b} | tail])
   "+" ->
    build([{&(&1 + &2), a, build([b | tail])}])
   "-" ->
    build([{&(&1 - &2), a, build([b | tail])}])
  end
 end

 def solve(val) when is_integer(val) do
  val
 end

 def solve({op, a, b}) do
  op.(solve(a), solve(b))
 end

 def calc(line) do
  line
  |> String.split
  |> Enum.map(&to_i_if_possible/1)
  |> build
  |> solve
  |> IO.inspect
 end

 def to_i_if_possible(val) do
  case val do
   x when x in ["*", "/", "+", "-"] -> x
   x -> String.to_integer(x)
  end
 end
end

System.argv
|> Enum.at(0)
|> Calc.calc

נראה אם תצליחו לתרגם את זה לשפות אחרות :slight_smile: