קורס Python שיעור תרגיל מסכם מחלקות


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python/lessons/tictactoe-lab

איך עושים מערך דו מימדי בפייתון - אני לא מצליח - רוצה לעשות מערך של הלוח

מה ניסית לכתוב בינתיים?

זה המוודול של המשחק עצמו 
"""
This modol incluse the game of X O
"""
#Exeptions
class TypePlayerExeption(Exception):
  def __init__(self):
    self.message="Error Type Player is only X or O only "

class NamePlayerInvalidExeption(Exception):
  def __init__(self):
    self.message="Error: Name Player is Requerd! "

class PlayerMustToBeDefranceExeption(Exception):
  def __init__(self):
    self.message="Error: The Player must be diffrance (not by equle name or type) "

class PlayNotLigalExeption(Exception):
  def __init__(self):
    self.message="Error:the play is not legal becouse the row,colomn is not in the board or the cell is not empty "

class GameOverExeption(Exception):
  def __init__(self):
    self.message="Error:the play is not legal becouse the the game is over "

#Player class
class Player(object):
  #typePlayer: X or O
  def __init__(self,namePlayer,typePlayer):
    #Raise Exption
    if not typePlayer is str and not typePlayer.upper() in ["X","O"]: raise TypePlayerExeption
    if not name is str and name=="": raise NamePlayerInvalidExeption

    self._typePlayer = typePlayer.upper()
    self._name = namePlayer

  def __str__(self):
     print "player name: %s (%s)" % (self._name,self._typePlayer)

  def __eq__(self, other):
     if not type(other) is Player:return NotImplemented
     return self._name==other._name and self._typePlayer==other._typePlayer

#Game class
class Game(object):
  #starts a new game with players p1 and p2
  def start(self,p1,p2):
    #Raise exption
    if not p1 is Player or not p2 is Player: raise ValueError("must to get 2 player with difrance type(O\X)")
    if p1 == p2 or p1._name == p2._name or p1._typePlayer == p2._typePlayer: raise PlayerMustToBeDefranceExeption
    
    #set the curre3nt value to the game
    self._player_1=p1
    self._player_2=p2
    self._current_player=p1
    self._winner=None
    
    #new board
    self._board = _get_new_board()
   
  def _get_new_board(self):
     return [[None for j in range(3)] for i in range(3)]
   
   #current player picked a square. If the square was free mark it as X or O and switch turns to the other player.
   #If square was taken or not in the board, or game is over, raise an exception.
  def play(self,row,column):
     #Exeption
     if self.winner() != None: raise GameOverExeption
     if val(row,column) != None:raise PlayNotLigalExeption

     self._board[row-1][column-1]=self._current_player._typePlayer
     if winner():
       self._winner=self._current_player
       return True

     _set_current_player
     return False


  def get_current_player(self):
     return self._current_player

  def _set_current_player(self):
     if self._current_player._typePlayer==self._player_1._typePlayer:
       self._current_player.self._player_2
     else:
       self._current_player.self._player_1


   #If game is over return the winning player, else return None
  def winner(self):
     if self._winner != None: return self._winner
     #rows
     if self._board[0][0] != None and self._board[0][0]==self._board[0][1] and self._board[0][0]==self._board[0][2]: return True
     if self._board[1][0] != None and self._board[1][0]==self._board[1][1] and self._board[1][0]==self._board[1][2]: return True
     if self._board[2][0] != None and self._board[2][0]==self._board[2][1] and self._board[2][0]==self._board[2][2]: return True
     #Column
     if self._board[0][0] != None and self._board[0][0]==self._board[1][0] and self._board[0][0]==self._board[2][0]: return True
     if self._board[0][1] != None and self._board[0][1]==self._board[1][1] and self._board[0][1]==self._board[2][1]: return True
     if self._board[0][2] != None and self._board[0][2]==self._board[1][2] and self._board[0][2]==self._board[2][2]: return True

     if self._board[0][0] != None and self._board[0][0]==self._board[1][1] and self._board[0][0]==self._board[2][2]: return True
     if self._board[0][2] != None and self._board[0][2]==self._board[1][1] and self._board[0][2]==self._board[2][0]: return True

     return False

     
   #return current value for square (X, O or empty)
  def val(self,row, column):
     #Exeption
     if not row-1 in range(3) or not column-1 in range(3): raise PlayNotLigalExeption
     return self._board[row-1][column-1]

  def print_board(self):
     for i in rang(3):
       for j in range(3):
         print "%*s" % (4,self._board[i][j]),
       print

זה הקובץ הראשי
"""
main flie of run the oxGames
"""
import sys
import oxGame as G

if __name__ == "__name__": sys.exit()



print "Hello , Welcome to the game of X \ O"


while True:
  print "To start please set S else set exit."
  cmd = sys.stdin.readline()
  if cmd == "exit" : sys.exit()
  
  if cmd != "S":continue
  
  #Get the name and type the player
  try:
    print "set the name and the type X\O for the player 1"
    [name_p,type_p] = sys.stdin.readline().split()
    p1 = G.Player(name_p,type_p)
    
    print "set the name and the type X\O for the player 2"
    [name_p,type_p] = sys.stdin.readline().split()
    p2 = G.Player(name_p,type_p)
  
  except TypePlayerExeption as e:
    print "Must to set the X\O type to the player, try again from begginng "
    continue

  except NamePlayerInvalidExeption as e:
    print "Must to set the name of the player, try again from begginng "
    continue
   
  except Exception as e:
    print e.message
    continue
  
  #Create new gmae
  try:
    game = G.Game()
    game.start(p1,p2)

  except ValueError as e:
    print "to start game must set two players"
    continue

  except PlayerMustToBeDefranceExeption as e:
    print "to start game must set two players with name or type difrance"
    continue

   #start the game
  while True:
     try:
       print "Now player the %s , plase select cell " % (game.get_current_player())
       [row,column]=sys.stdin.readline().split()
       is_game_over=game.play(row,column)
       game.print_board()
       if is_game_over: break

       print
       print "The winer is:", game.winner()

     except GameOverExeption as e:
       print "The game is over!!!!"
       break

     except PlayNotLigalExeption as e:
       print "The play is not legal , plase try again"
       continue



מתקבלת לי שגיאה - אני לא מבין מדוע - הרי זה כן מוגדר במודול כמו שלמדנו 
NameError: name 'TypePlayerExeption' is not defined

זה הכל באותו קובץ או מספר קבצים? אם מספר קבצים אולי תעלה אותם לאיזה Repository מסודר (למשל בגיטהאב) שיהיה קל לראות?