קורס Python שיעור תרגול קבצים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/python/lessons/files-lab
תשובה לתרגיל 2 תרגול קבצים
"""
Answer 11 Q 2
"""

import sys
import itertools

if len(sys.argv)!=4:
  print "Must to enter name of 3 files"
  sys.exit()

with open(sys.argv[1],"r") as fin1:
  with open(sys.argv[2],"r") as fin2:
    with open(sys.argv[3],"w") as fout:
      new_lines=itertools.izip_longest(fin1,fin2)
      for z in new_lines:
        for line in z:
          if line is None:continue
          if line[-1] != "\n": line = line + "\n"
          fout.write(line)

print "The file {} is created succesufly".format(sys.argv[3])
לייק 1
תשובה לתרגילך 3 בתרגול קבצים פייתון
"""
Answer 11.3
"""
import csv

total=0
with open("csvTest.csv","rb") as fcsv:
  spamredear=csv.reader(fcsv)
  for row in spamredear:
    total=total+int(row[1])
print total
לייק 1

תרגיל 1: (עם הדרישות לשני הבונוסים)

import sys,os,argparse


if len(sys.argv[1:]) == 2:
  (src,dest)=sys.argv[1:] 
  if not os.path.isfile(src):
    print "Source file not exsist pls try again"
    sys.exit(1)
  else:
    if not os.path.exists(dest):
      print "destention file:%s not esist! its will be created now..." %(dest)
      newf =open(dest, "w") 
      newf.close()
  with open(src,"r") as fin:
    with open(dest,"w") as fout:
      for line in fin:
        fout.write(line)

elif len(sys.argv[1:])==3:
   (src,dest,newfile)=sys.argv[1:] 
   if os.path.exists(src) and os.path.exists(dest): 
     if not (os.path.exists(newfile)):
       print "third file not exsist %s its will be created now... " %(newfile)
       newf=open(newfile,"w")
       newf.close()
     with open(src,"r") as fin:
       with open(newfile,"w") as fout:
        for line in fin:
          fout.write(line) 
     with open(dest,"r") as fin:
      with open(newfile,"a") as fout:
        for line in fin:
          fout.write(line) 
   else:
      print "one of your src or dest path file not exsits pls checked again.."
      sys.exit(1)
elif len(sys.argv)>4:
  print "pls enter src and dest paths and optional for third file..... "
 

תרגיל2:

import sys,itertools
(src1,src2,dest)=sys.argv[1:]
newfile = open(dest,"w")
newfile.close
with open(src1,"r") as txt1:
  with open(src2,"r") as txt2:
      lines=list(itertools.izip_longest(txt1,txt2))


with open(dest,"a") as txt3:
  for i in range(len(lines)):
    for word in lines[i]:
      txt3.write(word)

פתרון שלי לתרגיל 3:

import csv,sys
total=0
(csvpath)=sys.argv[1]
with open(csvpath, 'rb') as csvfile:
  spamreader = csv.reader(csvfile, delimiter=',')
  for row in spamreader:
     for item in row:
       if item.isdigit():
       total+=int(item)
print total

הי Kobiedri76,

נראה טוב - אם יש זמן הייתי משפר את תרגיל 1 כי נראה שיש שם הרבה קוד כפול בין ה elif-ים. נדמה לי שיהיה מועיל להגדיר משתנה נפרד עבור ״סוג ההתנהגות״ (שייקבע לפי האורך של argv) ולשאול עליו רק פעם אחת מתוך הקוד.