קורס React & Redux By Example שיעור מחזור חיים של פקד


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/react/lessons/lifecycle

componentWillReceiveProps is deprecated and is now UNSAFE_componentWillReceiveProps according to react documentation

Thanks for the reminder - starting React 16.3 they did change this one as well as componentWillMount and componentWillUpdate.

Will upload a new version of this lesson soon

השיעור עודכן וכעת מתאים למחזור חיים של פקד ב:
React 16