אתגר תכנות: הנמלה של לנגטון

הנמלה של לנגטון הוא תיאור של עולם דו מימדי בו נמלה מטיילת על רשת אין סופית של משבצות. כל המשבצות מתחילות בצבע לבן. הנמלה מתחילה בנקודה שנקרא לה (0,0) ומטיילת לפי הכללים הבאים:

 1. כשהנמלה מגיעה למשבצת לבנה היא מסתובבת 90 מעלות ימינה, משנה את צבע המשבצת לשחור ומתקדמת צעד אחד.

 2. כשהנמלה מגיעה למשבצת שחורה היא מסתובבת 90 מעלות שמאלה, משנה את צבע המשבצת ללבן ומתקדמת צעד אחד.

התמונה הבאה ממחישה את 200 הצעדים הראשונים של הנמלה:
LangtonsAntAnimated

 1. כתבו תוכנית מחשב (בכל שפה) באמצעותה ספרו כמה משבצות שחורות בלוח אחרי 100,000 צעדים של הנמלה.

 2. כתבו עמוד Web בו אפשר לראות את תנועת הנמלה כמו בתמונה המצורפת.

את התוכניות שתכתבו מוזמנים לפרסם כאן כתגובות.

לייק 1

פיתרון לדוגמא בשפת רובי - בינתיים בלי הדפסת המטריצה:

require 'matrix'
require 'pp'

class Game
 attr_accessor :grid, :direction, :position

 def initialize
  @grid = Hash.new :white
  @direction = Vector[1, 0]
  @position = Vector[0, 0]
 end

 def step
  case grid[position]
  when :white
   turn_right
   paint(:black)

  when :black
   turn_left
   paint(:white)
  end

  self.position += direction
 end

 def paint(color)
  grid[position] = color
 end

 def turn_right
  self.direction = case direction
           when Vector[1, 0]
            Vector[0, 1]
           when Vector[0, 1]
            Vector[-1, 0]
           when Vector[-1, 0]
            Vector[0, -1]
           when Vector[0, -1]
            Vector[1, 0]
           end
 end

 def turn_left
  self.direction = case direction
           when Vector[1, 0]
            Vector[0, -1]
           when Vector[0, -1]
            Vector[-1, 0]
           when Vector[-1, 0]
            Vector[0, 1]
           when Vector[0, 1]
            Vector[1, 0]
           end
 end
end

g = Game.new
100_000.times { g.step }
puts g.grid.select {|k, v| v == :black }.count

עוד גירסא הפעם בשפת אליקסיר (וכוללת גם הדפסה של הלוח בסוף).

defmodule Game do
 defstruct matrix: %{}, pos: {0, 0}, head: { 1, 0 }
end

defmodule Day22 do
 @directions [{1, 0}, {0, 1}, {-1, 0}, {0, -1}]

 def next("#"), do: "."
 def next("."), do: "#"
 def next(nil), do: "#"

 def pp(game, size) do
  matrix = game.matrix
  pos = game.pos

  for i <- 0..size-1 do
   for j <- 0..size-1 do
    val = Map.get(matrix, { i - div(size, 2), j - div(size, 2) }) 
    if val do
     if pos == { i - div(size, 2), j - div(size, 2) } do
      "[#{val}]"
     else
      " #{val} "
     end
    else
     if pos == { i - div(size, 2), j - div(size, 2) } do
      "[.]"
     else
      " . "
     end
    end
   end
   |> Enum.join("")
  end
  |> Enum.join("\n")
 end

 def flip(matrix, { row, col }) do
  { _, next } = matrix
         |> Map.get_and_update(
          { row, col },
          fn current_value -> { current_value, next(current_value) }
          end
         )
  next
 end

 def right(direction) do
  idx = Enum.find_index(@directions, fn x -> x == direction end)
  Enum.at(@directions, rem(idx + 1, length(@directions)))
 end

 def left(direction) do
  idx = Enum.find_index(@directions, fn x -> x == direction end)
  Enum.at(@directions, rem(idx - 1, length(@directions)))
 end

 def move({ dr, dc }, { row, col }), do: { row + dr, col + dc }

 def step(game) do  
  next_direction = case Map.get(game.matrix, game.pos, ".") do
   "." -> left(game.head)
   "#" -> right(game.head)
  end

  Map.merge(
   game,
   %{
    head: next_direction,
    matrix: flip(game.matrix, game.pos),
    pos: move(next_direction, game.pos)
   }
  )
 end

 def play(game, 0) do
  game
 end

 def play(game, n) do
  play(step(game), n - 1)
 end


 def main do
  iterations = System.argv() |> Enum.at(0) |> String.to_integer
  game = %Game{}

  s1 = play(game, iterations)

  s1
  |> pp(20)
  |> IO.puts

  Enum.count(s1.matrix, fn {_, v} -> v == "#" end)
  |> IO.puts
 end
end

Day22.main

וככה זה נראה כשמריצים:

localhost:aoc2017 ynonperek$ elixir day22_b.elxrs 100000
 # # . . # . . . . . . # . . # . . # . . 
 # . # # . . . . . . . # . . . # . . # . 
 . # # # # # # # # . # . . . . # . . # . 
 # . # . # # . # # . . . . # . # . # . # 
 . . . . # . . . # . # # . . . # # . . # 
 . # . . # # # # . . . # . . # . . . # # 
 . . # # . # # # # # . . # . # # # # . . 
 . . . # . # . . # # . # # # # # . # # . 
 # . # . . . . . # # # # # . # . # # # # 
 . . . # . # . # # . # . # # . # # # # # 
 . # # # . # # # . # # . # # . . . # # . 
 # # # # # # # # # . . # # . . # # # # . 
 # . . # . # # # # # # # # # # # . . # # 
 # # # . . . . . . . # # . . . # . # # . 
 # # . . . . . . # # . # . # . # # # . # 
 # . # # # # # . . # # . . # # . # . # # 
 . . . . . . # . . # # # . # . . # . . . 
 # # . # . . # # . # # # # . # . # . . # 
 . . . . # . . # # # . . . # # . # # . . 
 . # . . . . . # # . . # . . # # # . # # 
11108

הבא בתור בפייתון?

קוד בפייתון :

import numpy as np
from functools import reduce
from collections import defaultdict
from operator import __add__ as add

STEPS = 100_000
plot_threshold = 200

right = np.array([[0,-1],[1,0]])  # vector rotation matrix
left = -1*right

white,black = False, True

class Langton_Ant: 

  def __init__(self):
    self._grid = defaultdict(lambda : white)
    self._direction = np.array([1,0])
    self._position = np.array([0,0])
    self._grid[tuple(self._position)]=white
  
  def step(self):        
    if self._grid[tuple(self._position)] is white:
      self.turn(right)    
      self.paint(black)
    else: # is black
      self.turn(left)    
      self.paint(white)
    
    self._position += self._direction          
    
  def turn(self,turn_direction):
    self._direction = self._direction.dot(turn_direction) # matrix dot product      
  
  def paint(self,color):
    self._grid[tuple(self._position)] = color  

g = Langton_Ant()
for i in range(STEPS): 
  g.step()
print ("Number of black slots is:",reduce(lambda x,y: x+y, (g._grid[x] for x in g._grid ) ,0))

ועוד תוספת להדפסה אינטראקטיבית של הלוח :
(המשך ישיר של התגובה הקודמת)

import matplotlib.pyplot as plt

# set x,y axis limits 
max_val = max( map(abs, reduce(add, (list(a) for a in g._grid),[]))) + 1

offset = [max_val+1,max_val+1]       #  Ant's starting point

img = np.ones((max_val*2,max_val*2,3))   #  Initialize empty image

#some graphics
plt.ion()
fig = plt.figure('Langton''s Ant')
ax = fig.add_subplot(111)
if max_val < (plot_threshold/8) :
  ax.set_xticks(range(-1*max_val,max_val,1),minor=True)
  ax.set_yticks(range(-1*max_val,max_val,1),minor=True)
  ax.grid(which='minor')    

# plot the image with adjustments for x/y axis flip (top-left / bottom-right)
imgplot = ax.imshow(np.flip(img.swapaxes(0,1),1),extent=[-1*max_val,max_val]*2)

if STEPS < plot_threshold:
  g = Langton_Ant()
  loop_stages = STEPS
else:
  loop_stages = 1
  
for i in range(loop_stages):
  g.step()

  #update whole image
  for tpl in g._grid:
    val=(1-g._grid[tpl])    
    img[tuple(np.array(tpl)-offset)]=[val,val,val]

  #update ant's location
  img[tuple(g._position-offset)]=[1,0,0] 
  imgplot.set_data(np.flip(img.swapaxes(0,1),1))
  
  fig.canvas.draw()

השתמשתי בספריה matplotlib בשביל הגרפיקה
langston_ant

לייק 1

זה הציג אצלך את הלוח באנימציה? כי אצלי על המק הופיע רק המצב הסופי (מה שמוצג בתמונה שצירפת), וגם בשביל לקבל את זה הייתי צריך להוסיף:

plt.show(block=True)

בסוף הקוד

ואגב עוד דבר מוזר- זמני ריצה. העליתי למיליון צעדים כדי שיהיה מעניין:

אליקסיר יצא המהיר ביותר:

 time elixir day22_b.elxrs 1000000
114952

real	0m2.793s
user	0m2.524s
sys	0m0.444s

אחריו רובי:

localhost:aoc2017 ynonperek$ time ruby ~/a.rb 
114952

real	0m9.667s
user	0m7.517s
sys	0m0.518s

ורק בסוף numpy:

localhost:aoc2017 ynonperek$ time python3 ~/a.py
Number of black slots is: 114952

real	0m10.862s
user	0m8.314s
sys	0m0.571s

אולי ההמרה מ numpy.array ל tuple האטה, או אולי משהו אחר. אבל מפתיע (ונחמד) לראות את אליקסיר מגיעה לתוצאה פי 5 יותר מהר

זה מציג באנימציה בלי לשנות כלום, על ווינדוס.
בגלל ש 100,000 צעדים באנימציה זה יקח מלא זמן לעדכן את הלוח, שמתי משתנה סף.

STEPS = 100_000
plot_threshold = 200

כרגע הוא נקבע על 200, אם תשנה את מספר הצעדים לפחות מ 200, או תגדיל את הסף, תקבל אנימציה של שלב שלב. אם זה מעל הסף הוא מציג רק את המצב הסופי.

בנוסף לגבי זמני הריצה - אני מקווה שמדדת ללא הגרפיקה. אני מניח שההמרה ל numpy array וחזרה ל tuple באמת מאטה. אפשר לכתוב את זה בקלות ללא numpy, אבל היה לי יותר נוח להשתמש בקוד במטריצת סיבוב וכפל מטריצות עבור פנייה ימינה או שמאלה, במקום לכתוב case ארוך. :slightly_smiling_face: